OFERTA

Doradztwo, wykłady, seminaria oraz specjalistyczne szkolenia dla kadr politycznych, rządowych, samorządowych i pozarządowych w szczególności zaś profesjonalna pomoc:

w projektowaniu programów rozwoju społeczno-gospodarczego państwa na poziomie administracji politycznej czyli partii legalnie działających w państwie.

przekładaniu programu społeczno-gospodarczego wybranego przez ludność podczas wyborów powszechnych przez sejm, senat (przedstawiciele narodu) z udziałem rządu na plan społeczno-gospodarczego rozwoju państwa czyli plan strategiczny mówiąc językiem nauki o zarządzaniu.

opracowywaniu planów operacyjnych rocznych dla rządowej struktury wykonawczej ( władza wykonawcza – rząd) i samorządowej) na podstawie planu strategicznego ustalonego przez władzę ustawodawczą. W tym ustalenie planów   operacyjnych poszczególnych resortów i branż na podstawie rocznego planu operacyjnego

organizowaniu, ustalaniu sprawnych struktur organizacyjnych administracji publicznej państwa opartych na innowacyjnych wzorcach nauki o zarządzaniu i dobrych praktykach zarządzania innych państw (struktury organizacyjne władzy ustawodawczej, wykonawczej rządowej i samorządowej, oraz sądowniczej) niezbędnych do wykonania planu społeczno-gospodarczego rozwoju państwa

projektowaniu systemów motywacyjnych orientujących urzędników administracji publicznej na sprawne realizowanie zadań wynikających z planów operacyjnych które są częścią planu strategicznego rozwoju społeczno-gospodarczego państwa  ustalonego na podstawie programu planu rozwoju społeczno-gospodarczego wybranego przez ludność państwa z pośród programów innych partii podczas wyborów powszechnych

projektowaniu systemów kontrolnych oceniających sprawność i skuteczność zarządzania państwem przez administrację publiczną czyli wykonywania planów operacyjnych rocznych składających się na plan strategiczny rozwoju społeczno- gospodarczego państwa.

projektowanie systemu zarządzania państwem w warunkach członkowstwa w Unii Europejskiej

Ponadto wspieranie powołania samodzielnej, suwerennej Nauki o zarządzaniu w Polsce ,tak jest na świecie, wniosek w tej sprawie został złożony w Ministerstwie  Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 20.03.2013, w tym:
 • rozszerzenie obszaru badań nauki o zarządzaniu o skalę makro
 • przyjęcie obowiązującego na świecie paradygmatu nauki, wyprowadzonego ze 100 –letniego dorobku Nauki o zarządzaniu obejmującego całości, systemy zorganizowane .
 • otwarcie dla nauki o zarządzaniu możliwości badań nad organizacjami skali makro w tym państwem oraz ich relacjami z organizacjami skali mezo i mikro.
 • instytucjonalny rozwój nauki o zarządzaniu poprzez; otwieranie specjalistycznych  kierunków na uczelniach, katedr, instytutów zajmujących się także organizacjami skali makro w tym państwem jako organizacją.
 • pragmatyczne podejście do wielkiej wartości społecznej jaką może wnieść nauka o zarządzaniu do praktyki zarządzania państwem przez administrację publiczną poprzez; wzorce, dyrektywy praktyczne dotyczące profesjonalnego planowania oraz sprawnej i skutecznej realizacji  planów społeczno -gospodarczego rozwoju państwa.
Z pośród wszystkich celów fundacji celem priorytetowym jest zainicjowanie, wyzwolenie potencjału patriotycznych polaków do pracy nad projektem  realistycznej strategii rozwoju społecznego – gospodarczego kraju tak potrzebnego dla obecnego pokolenia i  ich dzieci. Takie strategie mają Stany Zjednoczone ,Niemcy, Anglia, Kraje  Skandynawskie.

Do wykonania tych strategii często brakuje im pracowników krajowych i tak  Niemcy, Anglia w szczególności Stany Zjednoczone pozyskują pracowników do realizacji swoich narodowych strategii z innych krajów w tym Polski. Przygotowanie projektu realistycznej strategii rozwoju społecznego gospodarczego kraju  musi być prowadzone przy konsultacji i udziale patriotycznie i rzeczowo usposobionych członków zarządów legalnie działających partii w Polsce ich przedstawicieli w sejmie, członków władz rządowych i samorządowych, przedstawicieli związków zawodowych, wszelkich organizacji społecznych i zawodowych w których znajdują się Polacy, specjaliści, patrioci, którym jest droga ojczyzna i przyszłość Naszych dzieci i wnuków a nie indywidualne, egoistyczne urządzanie się  poprzez  partię czy administrację  publiczną. Przy opracowaniu strategii dla Polski  a następnie jej realizacji, szczególnie ważne jest  pozyskanie skorzystanie z wiedzy  patriotycznie nastawionych polaków, którzy osiągnęli sukcesy społeczne, gospodarcze w kraju i za granicą. Głównym celem tej strategii jest uzyskanie w perspektywie takiego stanu, poziomu rozwoju społeczno- gospodarczego jak w Niemczech i Anglii gdzie do realizacji .planów  nie starcza  im  własnych pracowników i trzeba pozyskiwać ich z innych krajów w tym z Polski. Realizacja takiej strategii pozwoliłaby na zmniejszenie bezrobocia, zanik emigracji zarobkowej, ale też  mogłaby spowodować powrót kilku milionów polaków do ojczyzny, którzy uczestniczyliby w realizacji rozwoju społeczno – gospodarczego własnego kraju, budowaniu warunków godnego  życia obecnemu i przyszłym pokoleniom.

W nawiązaniu do powyższego Fundacja skieruje do rządu RP, wizje, projekty, propozycje  innowacyjnych rozwiązań mogących współprzyczynić się do rozwoju społeczno- gospodarczego kraju, między innymi:
 • zapewnienia,  zwiększenia wpływów do budżetu państwa, w tym potrzeby utworzenia;
 • rządowego systemu  sprawnego wspierania i ochrony małych i średnich przedsiębiorstw” (MŚP),
 • wspieranie i promocja proponowanego Polsce przez prof. dr inż. Andrzeja M. Pawlaka,  systemu niszowego dla MŚP, który przyniósł Stanom Zjednoczonym miliardy dolarów wpływów - do budżetu.

W ramach rządowego systemu sprawnego wspierania i ochrony małych i średnich przedsiębiorstw w strukturze rządowej wymagane jest utworzenie krajowego i regionalnych funduszy rozwoju niszowego MŚP.

Tylko realny rozwój gospodarczy może zapewnić osiąganie niżej wymienionych punktów programu rozwoju Polski
 • rozpoczęcie spłat długu Polski a nie tylko jego obsługę bieżącą,
 • zatrudnienie milionów pracujących dla innych państw polaków, do sprawnej realizacji planu  rozwoju społeczno – gospodarczego Naszego kraju,
 • zmniejszenie bezrobocia w Polsce do poziomu państw skandynawskich,
 • podjęcie prac nad dopracowaniem systemu emerytalnego wzorowanego na Kanadyjskim, w Polsce są specjaliści, którzy pracowali nad nim.
 • dopracowanie systemu opieki zdrowotnej i społecznej w tym pomoc w opiece nad matką i dzieckiem. Straszy widmo demograficznego samobójstwa Polski
 • wzmocnienie poziomu obronności Naszego kraju – sprawa bardzo aktualna,

Ponadto:
 • zapewnienie odpowiednich warunków służbie celnej, która przynosi prawie połowę wpływów do budżetu państwa.
 • ustalenie kodeksu etycznego obowiązującego administrację publiczną dla utrzymania odpowiednich standardów jakości usług przez nią świadczonych, na wzór kodeksów etycznych poszczególnych branż np. branży spożywczej, aktualnie projektowanych przez prof. Janusza Berdowskiego wybitnego Polaka, znawcę teorii i praktyki zarządzania jakością  min. organizatora oraz Prezesa Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji przy Radzie Ministrów.
 • opracowywanie programów, materiałów szkoleniowych do wszystkich  oferowanych form edukacji. Wiodąca dla fundacji praca książkowa, zawierająca światowy dorobek  i wyniki badań w zakresie zarządzania państwem jest w trakcie opracowywania, będzie wydana w drugiej połowie br. Jej tytuł „Szkice o zarządzaniu państwem”.