Sprawozdanie z seminarium pt: „Zarządzanie Państwem”

W dniu 3 lipca 2015 r. w Domu Technika w Radomiu przy ul. Krukowskiego 1 odbyło się seminarium na temat: „Zarządzanie państwem przez administrację publiczną”.

Wydarzenie to składało się z dwóch części. Podczas pierwszej wykład wygłosił  prof. nadzw. dr Stanisław Duchniewicz. Na drugą część złożyła się dyskusja przybyłych na spotkanie gości.

Głównym celem Seminarium było upowszechnienie wzorców i dobrych praktyk użytecznych w zarządzaniu państwem przez administrację publiczną wyprowadzonych  światowych osiągnięć nauki o zarządzaniu. Spotkanie otworzył Prezes RR FSNT NOT Waldemar Fabirkiewicz. Jako druga głos zabrała Pani Krystyna Redosz, Wiceprezes Fundacji TERAZ PAŃSTWO, przedstawiając misję tej pozarządowej organizacji oraz genezę jej powstania i motto: „Rozwój społeczno-gospodarczy społeczeństw, rezultatem zarządzania” za Peterem F. Druckerem - współtwórca sukcesów gospodarczych Stanów Zjednoczonych i Japonii, tak bardzo potrzebnych Polsce.

Podkreśliła szczególną użyteczność nauki o zarządzaniu jej wzorców i dyrektyw praktycznych mogących współprzyczyniać się do użytecznego organizowania:
  1. Mocarstwa nad Wisłą prognoza na XXI wiek - George Friedman
  2. Dobrego państwa - Witold Kieżun
  3. Państwa ze znakiem jakości - Piotr Winczorek
  4. Drugiej Japonii w Polsce - Lech Wałęsa (nie posiadał profesjonalnej, zaangażowanej do realizacji tego celu administracji publicznej)
  5. Marzeń pokoleń Polaków o dobrej przyszłości naszych dzieci i wnuków – Stanisław Duchniewicz
Następnie w powyższym kontekście prof. Stanisław Duchniewicz wygłosił bardzo interesujący wykład na temat sprawnego i skutecznego zarządzania państwem przez administrację publiczną. Na początku przedstawione zostały podstawowe z redefiniowane pojęcia dotyczące zarządzania państwem takie jak; zarządzanie, organizacja, nowa definicją administracji publicznej oraz wybrana definicja państwa, przypomniany został obowiązujący na świecie oprócz Polski paradygmat nauki o zarządzaniu.
 
radom1
Pani Krystyna Redosz (Wiceprezes Zarządu Fundacji TERAZ PAŃSTWO) oraz Pan Prof. Stanisław Duchniewicz (Prezes Zarządu)
 

Dalsza część wystąpienia traktowała o wzorcach i dyrektywach praktycznych, użytecznych w sprawnym i skutecznym zarządzaniu państwem. Ukazane zostały metody wskazujące w jaki sposób administracja publiczna powinna profesjonalnie planować, organizować, motywować oraz kontrolować i tym samym efektywnie zaspokajać realne  zbiorowe oraz indywidualne potrzeby obywateli, wynikające  z planu społeczno-gospodarczego państwa opracowanego  na podstawie wybranego podczas powszechnych wyborów programu określonej partii. Profesor ze szczególnym naciskiem podkreślił, że zarządzanie państwem zaczyna się od  planowania na szczeblu administracji politycznej czyli od realistycznej wizji i projektowania programów rozwoju społeczno-gospodarczego państwa na poziomie administracji politycznej czyli partii legalnie działających w państwie.

Następnie wskazał na ogromną rolę umiejętności przekładania programu rozwoju społeczno-gospodarczego  proponowanego przez partie, wybranego przez ludność podczas wyborów powszechnych na plan społeczno-gospodarczego rozwoju państwa czyli plan strategiczny mówiąc językiem nauki o zarządzaniu przez administrację publiczną stanowiącą: sejm, senat (przedstawiciele ludności, narodu) z udziałem rządu.

Po przyjęciu przez Sejm planu społeczno-gospodarczego rozwoju państwa czyli planu strategicznego, przystępuje się do kolejnego etapu zarządzania czyli profesjonalnego, dokładnego opracowywania planów operacyjnych rocznych dla rządowej struktury wykonawczej ( władza wykonawcza – rząd) i samorządowej) na podstawie planu strategicznego ustalonego przez władzę ustawodawczą. W tym ustalenia planów   operacyjnych poszczególnych resortów i branż na podstawie rocznego planu operacyjnego.

Do sprawnego wykonania w/w  planów  musi być profesjonalnie zbudowana sprawna i skuteczna struktura wykonawcza państwa. Do tego celu nauka o zarządzaniu dysponuje wiedzą na temat organizowania czyli ustalania; sprawnych struktur organizacyjnych administracji publicznej państwa opartych na innowacyjnych wzorcach nauki o zarządzaniu i dobrych praktykach zarządzania innych państw (struktury organizacyjne władzy ustawodawczej, wykonawczej rządowej i samorządowej, oraz sądowniczej) niezbędnych do wykonania planu społeczno-gospodarczego rozwoju państwa.

Do uzyskania wysokiej motywacji nauka o zarządzaniu dysponuje wiedzą o projektowaniu systemów motywacyjnych orientujących urzędników administracji publicznej na sprawne realizowanie zadań wynikających z planów operacyjnych które są częścią planu strategicznego rozwoju społeczno-gospodarczego państwa  ustalonego na podstawie programu planu rozwoju społeczno-gospodarczego wybranego przez ludność państwa z pośród programów partii prezentowanych przez nie podczas wyborów powszechnych.

W zarządzaniu państwem ważną rolę odgrywa profesjonalna, merytoryczna kontrola. Nauka o zarządzaniu służy pomocą w projektowaniu systemów kontrolnych oceniających sprawność i skuteczność zarządzania państwem przez administrację publiczną czyli wykonywania planów operacyjnych rocznych składających się na plan strategiczny rozwoju społeczno- gospodarczego państwa. Bardzo ważne jest skorzystanie z osiągnięć nauki o zarządzaniu przy projektowaniu systemu zarządzania państwem w warunkach członkowstwa w Unii Europejskiej.
 
radom2
Pani Krystyna Redosz oraz Pan Prof. Stanisław Duchniewicz (Prezes Zarządu) – Dyskusja po zakończeniu wykładu.

W zakończeniu wykładu profesor nawiązał do motta, zachęcając do korzystania z światowych osiągnięć nauki o zarządzaniu ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wzorców i dobrych praktyk innowacyjnego zarządzania państwem przez administrację publiczną dla dogania poziomu życia państw rozwiniętych gospodarczo, który ewidentnie jest rezultatem zarządzania.

Wykład profesora spotkał się z dużym zainteresowaniem przybyłych na spotkanie. Po zakończonym wystąpieniu z sali padały liczne pytania, na które udzielone zostały wyczerpujące odpowiedzi. Następnie miała miejsce ożywiona dyskusja w której czynny udział brała również Pani Krystyna Redosz Wiceprezes Fundacji. Rozmowy toczyły się wokół takich problemów jak: rola partii w zarządzaniu państwem, zarządzanie państwem a rozwój gospodarczy, edukacja menedżerska osób odpowiedzialnych za prawidłowe i sprawne funkcjonowanie administracji publicznej, , niska frekwencja wyborcza, a także potrzeba dostosowania kierunków kształcenia przez szkoły wyższe do faktycznych potrzeb rynku pracy.
 
radom3radom4
Uczestnicy Seminarium: Członkowie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, przedstawiciele administracji samorządowej  oraz wykładowcy i studenci Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu
 

W spotkaniu udział wzięło około 50 osób, w tym przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej, wykładowcy szkół wyższych, członkowie stowarzyszeń sfederowanych w NOT w Radomiu, a także studenci, jak również mieszkańcy Radomia.

Warto nadmienić, że prof. Stanisław Duchniewicz jest absolwentem Wydziału  Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego – doktorem nauk organizacji i zarządzania. Jest menedżerem z zamiłowania, wykształcenia i praktyki. Posiada wieloletnie doświadczenie uzyskane podczas pracy na stanowiskach menedżerskich m.in.: kierownika, dyrektora, prezesa rady nadzorczej w przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych, instytucie branżowym, a także ośrodku doskonalenia kadr administracji centralnej. Zarządzaniem państwem zajmuje się od ponad 30 lat. Z pobudek patriotycznych i własnych funduszy powołał fundację: TERAZ PAŃSTWO SPRAWNIE ZARZĄDZANE. Fundację na rzecz sprawnego zarządzania państwem przez administrację publiczną im. prof. Witolda Kieżunia. Organizatorami Seminarium były: wyżej wymieniona fundacja, Radomska Rada Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT.