STATUT FUNDACJI

STATUT FUNDACJI
NA RZECZ WSPIERANIA SPRAWNEGO I SKUTECZNEGO ZARZĄDZANIA PAŃSTWEM PRZEZ ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ
imienia profesora Witolda Kieżuna dr  h.c.
 
 
Motto fundacji
„Rozwój społeczno-gospodarczy społeczeństw, rezultatem zarządzania” -  Peter F. Drucker - współtwórca sukcesów gospodarczych Stanów Zjednoczonych i Japonii, tak bardzo potrzebnych Polsce.
 
Nauka o zarządzaniu jej dyrektywy praktyczne mogą współprzyczynić się do użytecznego organizowania:
- Mocarstwa nad Wisłą prognoza na XXI wiek- George Friedman
- Dobrego państwa - Witold Kieżun
- Państwa ze znakiem jakości-Piotr Winczorek
- Polskiej drugiej Japonii- Lech Wałęsa
 
 
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§ 1
Prof. ndzw. dr n.org i zarz. Stanisław Duchniewicz zwany dalej  „Fundatorem”, ustanawia aktem notarialnym z dnia 4 września 2014 roku, sporządzonym w Kancelarii Notarialnej  Katarzyna Towarek i Tomasz Kotuszewski Spółka Partnerska w Warszawie przed notariuszem Katarzyną Towarek, Fundację o nazwie: Fundacja Na Rzecz Wspierania Sprawnego I Skutecznego Zarządzania Państwem Przez Administrację Publiczną imienia profesora Witolda Kieżuna dr  h.c., zwaną w dalszej treści statutu „Fundacją”.

Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. 1991, Nr 46, poz.203 ze zm.) oraz niniejszego statutu.
 
§ 2
Siedzibą Fundacji jest Otwock.
 
§ 3
Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.
 
§ 4
 1. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Fundacja posiada osobowość prawną.
 3. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister edukacji narodowej
§ 5
Fundacja może tworzyć oddziały, filie a także przystępować do spółek i innych fundacji. Organizować wszelkie formy edukacyjne w tym; konferencje, seminaria, szkolenia, uczelnie różnych stopni.
                                                                      
§ 6
Fundacja nie działa w celu osiągania zysku. Osiągany dochód przeznaczony będzie na realizację celów statutowych Fundacji.
 
§ 7
Fundacja może ustanawiać nagrody i wyróżnienia oraz przyznawać je osobom fizycznym
i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
 
§ 8
Fundacja posługuje się okrągłą pieczęcią z wizerunkiem C S i napisem w otoku : „Fundacja Na Rzecz Wspierania Sprawnego I Skutecznego Zarządzania Państwem Przez Administrację Publiczną imienia profesora Witolda Kieżuna dr  h.c.”
                                                                      
ROZDZIAŁ II
DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA
 
§ 9
Celem Fundacji jest:
 1. Analiza światowych osiągnięć nauki o zarządzaniu ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wzorców i dobrych praktyk zarządzania państwem przez administrację publiczną,
 2. Upowszechnianie  wzorców i dobrych praktyk zarządzania państwem przez administrację publiczną szczególnie w obszarze sprawnego i skutecznego zarządzania państwem,
 3. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 4. Działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 5. Działalność na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
 
§ 10
Cele statutowe realizowane są m.in. poprzez doradztwo w zakresie określonym w § 9 Statutu,
w szczególności zaś profesjonalna pomoc:
 1. w projektowaniu programów rozwoju społeczno-gospodarczego państwa na poziomie administracji politycznej czyli partii legalnie działających w państwie;
 2. przekładaniu programu społeczno-gospodarczego wybranego przez ludność podczas wyborów powszechnych przez sejm, senat (przedstawiciele narodu) z udziałem rządu na plan społeczno-gospodarczego rozwoju państwa czyli plan strategiczny mówiąc językiem nauki
  o zarządzaniu;
 3. opracowywaniu planów operacyjnych rocznych dla rządowej struktury wykonawczej ( władza wykonawcza – rząd) i samorządowej) na podstawie planu strategicznego ustalonego przez władzę ustawodawczą. W tym ustalenie planów operacyjnych poszczególnych resortów
  i branż na podstawie rocznego planu operacyjnego;
 4. organizowaniu, ustalaniu sprawnych struktur organizacyjnych administracji publicznej państwa opartych na wzorcach nauki o zarządzaniu i dobrych praktykach zarządzania innych państw (struktury organizacyjne władzy politycznej, ustawodawczej, wykonawczej rządowej
  i samorządowej, oraz sądowniczej) niezbędnych do wykonania planu społeczno-gospodarczego rozwoju państwa;
 5. projektowaniu systemów motywacyjnych orientujących urzędników administracji publicznej na sprawne realizowanie zadań wynikających z planów operacyjnych które są częścią planu strategicznego rozwoju społeczno-gospodarczego państwa ustalonego na podstawie programu planu rozwoju społeczno-gospodarczego wybranego przez ludność państwa
  z pośród programów innych partii podczas wyborów powszechnych;
 6. projektowaniu systemów kontrolnych oceniających sprawność i skuteczność zarządzania państwem przez administrację publiczną czyli wykonywania planów operacyjnych rocznych składających się na plan strategiczny rozwoju społeczno- gospodarczego państwa.
 
§ 11
 1. Dla osiągania celów statutowych Fundacja może współpracować  z innymi osobami prawnymi i fizycznymi, których działalność jest zbieżna z celami fundacji.
 2. Działalność Fundacji może być wspierana przez wolontariat na zasadach określonych
  w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 
ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
 
§ 12

Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatora w kwocie 5.000,00 zł. (pięć tysięcy złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
 
§ 13
Dochody Fundacji pochodzą z:
 1. darowizn, spadków, zapisów
 2. dochodów uzyskanych ze zbiórek i imprez  publicznych prowadzonych przez Fundację
 3. subwencji osób prawnych
 4. zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą
 5. zysków z nieruchomości stanowiących majątek fundacji
 
§ 14
Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji.
           
§ 15
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest wiadome, że długi spadkowe nie przewyższają aktywów.
 
§ 16
Fundacja nie może:
 1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczać swoim majątkiem w jakikolwiek sposób zobowiązań członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związania z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
 2. Przekazywać swojego majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
 3. Kupować na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, o których mowa w pkt. 1 powyżej.
 
§ 17
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.
                                                          
ROZDZIAŁ  V
WŁADZE

§ 18
 1. Władzami fundacji są:
  1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą Fundacji.
  2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
 2. Decyzje władz Fundacji podejmowane są w formie uchwał.
 3. Uchwały władz Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, chyba, że niniejszy Statut lub regulamin działania danego organu, uchwalony zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, przewiduje inny sposób podjęcia uchwały. W przypadku równej ilości decyduje głos Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady Fundacji.
 
RADA FUNDACJI
 
§ 19
 1. Rada Fundacji jest organem doradczym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z 3 do 5 osób.
 3. Członków pierwszego składu Rady, w tym Przewodniczącego powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada po uzgodnieniu z fundatorem.
 4. Członków Rady następnych kadencji powołuje Fundator lub w przypadku niemożności powołania przez Fundatora lub jego pisemnej rezygnacji z tego obowiązku członkowie ustępującej Rady.
 5.  Kadencja Rady Fundacji trwa 5 lat. Możliwe jest pełnienie funkcji członka Rady Fundacji przez więcej niż jedną kadencję.
 6. Osoba przystępująca do Rady Fundacji w trakcie trwania kadencji kończy działalność
  w Radzie z dniem upływu tej kadencji.
 7. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracą Rady.
 8. Członkowie Rady Fundacji:
  1. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
  3. mogą otrzymywać nagrody pieniężne za  uznany wkład w funkcjonowanie i rozwój fundacji  na wniosek fundatora.
 9. Fundator przed powołaniem członków Rady Fundacji odbiera od kandydatów oświadczenie o spełnieniu przez te osoby wymogu określonego w ust. 9 a i b i przekazuje te oświadczenia Zarządowi Fundacji.
 
§ 20
 1. Rada Fundacji wspiera działania Fundacji, pełni funkcję organu doradczo-kontrolnego.
 2. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
  1. proponowanie kierunków i strategii działania Fundacji;
  2. opiniowanie opracowywanych przez Zarząd programów działania Fundacji;
  3. uchwalanie zmian Statutu Fundacji z inicjatywy Rady, na wniosek Fundatora lub Zarządu;
  4. uchwalanie Regulaminu Rady Fundacji;
  5. ustalanie propozycji dla Zarządu odnośnie sposobu wydatkowania zgromadzonych środków finansowych;
  6. kontrola i ocena prawidłowości wykorzystania majątku Fundacji, sprawozdań finansowych oraz rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji;
  7. wyrażanie zgody na udzielenie prokury;
  8. opiniowanie  decyzji o dokonaniu przez Fundację jakiejkolwiek czynności prawnej lub finansowej, w szczególności zaciągnięcia zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia a także dokonanie zakupu majątku, jeżeli wartość przedmiotu czynności prawnej, zobowiązania lub rozporządzenia przekracza kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych).
  9. opiniowanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego;
  10. z opiniowanie zgody na zbycie lub nieodpłatne przekazanie praw autorskich lub innej własności intelektualnej;
  11. opiniowanie zgody na zawieranie jakichkolwiek umów wykraczających okresem trwania powyżej 3 lat;
  12. opiniowanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Fundacją a podmiotami powiązanymi w rozumieniu ust. 3 niniejszego paragrafu;
 1.  „Podmiot powiązany” oznacza osobę, spółkę lub inny podmiot mający zawiązki gospodarcze, rodzinne z jakimkolwiek członkiem organów Fundacji, w tym
  w szczególności : małżonka, dzieci, wnuków, rodziców, rodzeństwo, dziadków, a także każdą spółkę lub każdy inny podmiot kontrolowany pośrednio lub bezpośrednio przez osoby określone powyżej, lub w których osoby określone powyżej uzyskują korzyści gospodarcze.
 
§ 21
 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz na 6 miesięcy.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady, a w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący,
  z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie lub w formie wiadomości e-mail. W posiedzeniach Rady Fundacji powinni uczestniczyć członkowie Zarządu Fundacji.
 3. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na pisemny wniosek lub wniosek w formie wiadomości e-mail Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 4. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem.
 5. Ustanie członkostwa w Radzie Fundacji (nie dotyczy Fundatora lub jego pełnomocnika) następuje:
  1. z chwilą upływu kadencji,
  2. złożenia pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady,
  3. odwołania,
  4. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu     za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  5. śmierci członka Rady.
 1. Odwołanie członka Rady Fundacji (nie dotyczy Fundatora lub jego pełnomocnika) dokonuje Przewodniczący Rady z ważnych przyczyn.
 2. Odwołania Przewodniczącego dokonuje Fundator lub Rada Fundacji uchwałą podjętą większością 3/4 głosów, przy obecności co najmniej 3/4 członków Rady, w głosowaniu tajnym, bez udziału Przewodniczącego Rady.
 
ZARZĄD FUNDACJI
 
§ 22
 1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 5 członków powoływanych przez Radę Fundacji za wyjątkiem Prezesa Zarządu, którego powołuje Fundator. Fundator może sam objąć funkcję Prezesa Zarządu.
 2. Kadencja Zarządu trwa 5 lat. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Pierwszy skład Zarządu powołuje w całości Fundator.
 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje w chwili upływu kadencji, rezygnacji, śmierci członka Zarządu lub odwołania.
 5. Odwołanie członka Zarządu, może nastąpić decyzją 2/3 członków Rady Fundacji po akceptacji Fundatora, w razie:
  1. wykonywanie działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu.
  2. choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania tej funkcji.
  3. nienależytego wypełniania obowiązków członka zarządu.
  4. istotnego naruszenia postanowień Statutu Fundacji.
  5. działania na szkodę Fundacji.
 6. Jeżeli w trakcie trwania kadencji zmniejszy się liczba członków Zarządu, Rada Fundacji zobowiązana jest w okresie do 6 miesięcy zaproponować uzupełnienie składu Zarządu.
 
§ 23
 1. Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes Zarządu.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 1 raz na kwartał.
 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 4. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 5. Decyzje Zarządu mają formę uchwał podejmowanych zgodnie z  § 18 ust. 3 Statutu.
 6. Zarząd Fundacji działa na podstawie Regulaminu Zarządu zatwierdzonego przez Radę Fundacji.
 
§ 24
 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
  1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  2. realizacja celów statutowych,
  3. zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji,
  4. tworzenie i realizowanie programów działania Fundacji w oparciu o przyjętą strategię.
  5. ustalanie rocznych planów gospodarczych Fundacji,
  6. zatrudnianie pracowników oraz osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych oraz ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
  7. sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji wymaganych przepisami rachunkowości, rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji oraz przedkładanie ich do opinii Radzie Fundacji
  8. realizacja decyzji darczyńców o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji bądź z postanowieniami niniejszego Statutu.
  9. występowanie do Rady Fundacji z wnioskiem o opinie w sprawie zmian w Statucie, Regulaminie Zarządu Fundacji, połączenia lub utworzenia oddziału Fundacji oraz likwidacji Fundacji.
 
§ 25
 1. Zarząd odpowiada za zgodność z prawem wszelkich działań podejmowanych przez Fundację.
 2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 10.000,00 zł. (dziesięć tysięcy złotych) wymagany jest podpis jednoosobowo prezesa lub dwóch członków Zarządu działających łącznie,
  w pozostałych Prezesa jednoosobowo.
 
ROZDZIAŁ VI
REPREZENTACJA
 
§ 26
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
§ 27
 1. Fundacja dla realizowania swych celów statutowych może tworzyć oddziały w kraju i za granicą.
 2. Decyzję w przedmiocie utworzenia lub likwidacji oddziału a także połączenia istniejących oddziałów opiniuje Rada Fundacji.
 
ROZDZIAŁ VII
RADA HONOROWA FUNDACJI
 
§ 28
 1. Rada Fundacji w porozumieniu z fundatorem może powołać do Honorowej Rady Fundacji osoby fizyczne lub reprezentantów osób prawnych w uznaniu za wkłady pieniężne lub niepieniężne, wybitne zasługi dla społeczeństwa oraz umiejętność zdobycia środków na rzecz Fundacji, lub zgodnie z innymi kryteriami przyjętymi przez Radę Fundacji.
 2. Rada Fundacji w porozumieniu z fundatorem podejmuje decyzję co do odwołania członka Honorowej Rady Fundacji z następujących przyczyn:
  1. rezygnacji samego członka Rady,
  2. działalności sprzecznej z przepisami prawa bądź niniejszego statutu,
  3. działalności szkodzącej Fundacji.
 1. Uprawnienia Rady Honorowej nie wykraczają poza świadczenie pomocy na rzecz Fundacji na wniosek Zarządu. Rada Honorowa nie ma w szczególności żadnych kompetencji kontrolnych nad Zarządem.
 
ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§ 29
 1. Decyzję w sprawie zmiany Statutu podejmuje Rada Fundacji w porozumieniu z fundatorem.
 2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu Fundacji wymagają większości 2/3 głosów oddanych przy obecności co najmniej ¾ członków Rady.
 
§ 30
 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub
  w razie wyczerpania się jej środków i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji uchwałą podjętą większością ¾ głosów na wniosek Zarządu.
 3. Likwidację przeprowadza likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji.
 4. Majątek Fundacji pozostały po likwidacji przeznacza się na jeden z celów statutowych Fundacji wskazany w treści uchwały Rady Fundacji o likwidacji Fundacji, w szczególności poprzez przekazanie go instytucjom, których działalność była zbieżna z celami statutowymi Fundacji.
 
 
§ 31
 1. Fundacja składa corocznie do dnia 31 marca właściwemu ministrowi sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły.
 2. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy Sąd Rejestrowy